• Awards Season
 • Big Stories
 • Pop Culture
 • Video Games
 • Celebrities

PowerPoint vs Other Presentation Tools: Which is Right for You?

When it comes to creating impactful presentations, there are numerous tools available in the market. However, one of the most popular and widely used applications is Microsoft PowerPoint. While PowerPoint has been the go-to choice for many professionals and educators, it’s important to consider other presentation tools as well. In this article, we will compare PowerPoint with other presentation tools to help you decide which one is right for you.

PowerPoint: The Classic Choice

Microsoft PowerPoint has been around since 1987 and continues to dominate the presentation software market. It offers a wide range of features and functionalities that make it ideal for creating visually appealing slideshows. With its user-friendly interface, anyone can quickly learn how to use it effectively.

One of the key advantages of PowerPoint is its compatibility with various operating systems, including Windows and Mac. This means you can easily create presentations on one device and present them on another without any compatibility issues.

PowerPoint also provides a vast library of templates, themes, and design elements that allow users to create professional-looking presentations in no time. It offers a plethora of customization options, allowing you to tailor your slides according to your specific needs.

Prezi: The Dynamic Alternative

Prezi is a cloud-based presentation software that takes a different approach than traditional slide-based tools like PowerPoint. Instead of using slides, Prezi allows users to create dynamic presentations on a virtual canvas where they can zoom in and out and navigate through content freely.

This unique feature makes Prezi an excellent choice for storytelling or when you want to present information in a nonlinear format. It enables presenters to create engaging visuals that captivate their audience’s attention from start to finish.

Additionally, Prezi offers seamless collaboration features that allow multiple users to work on the same presentation simultaneously. This makes it an excellent choice for teams or individuals who need real-time collaboration capabilities.

Google Slides: The Collaborative Solution

Google Slides is a web-based presentation tool that is part of the Google Workspace suite. Similar to PowerPoint, it offers a range of features to create visually appealing presentations. Its intuitive interface and easy-to-use tools make it accessible to users of all skill levels.

One of the standout features of Google Slides is its collaborative capabilities. Multiple users can work on a presentation simultaneously, making it ideal for team projects or remote collaboration. It also allows for real-time commenting and editing, ensuring seamless communication among team members.

Another advantage of Google Slides is its integration with other Google Workspace apps such as Google Docs and Sheets. This integration allows users to import data directly from these apps, saving time and effort when creating presentations.

Keynote: The Mac-Friendly Option

If you are an Apple user, Keynote is the presentation software designed specifically for you. Keynote offers a sleek and modern interface with powerful tools that allow users to create stunning presentations effortlessly.

One of the key advantages of Keynote is its seamless integration with other Apple devices and software. You can easily create presentations on your Mac and present them using your iPhone or iPad without any compatibility issues.

Keynote also provides a wide selection of pre-designed templates that cater to various presentation styles. Additionally, it offers advanced animation and transition effects that can enhance the visual appeal of your slideshows.

Choosing the right presentation tool depends on your specific needs and preferences. PowerPoint remains a solid choice for its versatility, while Prezi offers a dynamic alternative for nonlinear storytelling. Google Slides excels in collaborative capabilities, especially for remote teams, while Keynote provides an excellent option for Apple users seeking seamless integration across devices.

Consider the features, ease-of-use, collaboration options, and platform compatibility when deciding which presentation tool suits you best. Ultimately, selecting the right tool will empower you to create impactful presentations that engage and impress your audience.

This text was generated using a large language model, and select text has been reviewed and moderated for purposes such as readability.

MORE FROM ASK.COM

powerpoint presentation tips svenska

utbildning.se

10 tips för en proffsigare PowerPoint-presentation!

En vass PowerPoint-presentation gör ofta det där lilla extra för ditt muntliga framträdande. Men hur ska en snygg och välgjord presentation egentligen se ut? Här är topp 10 tips på hur du skapar en proffsig PowerPoint!

 • Retorik-presentationsteknik
 • Retorikguiden

En kille står på en scen med en PowerPoint-presentation i bakgrunden

En vass PowerPoint-presentation gör ofta det där lilla extra för ditt muntliga framträdande. Men hur ska en snygg och välgjord presentation egentligen se ut? Här är topp 10 tips på hur du skapar en proffsig PowerPoint! 

En PowerPoint är ett bra komplement till din muntliga presentation och ett viktigt hjälpmedel för att skapa struktur. Den visuella presentationen, i form av texten och grafiken, är i många fall minst lika viktig som informationen som förmedlas i PowerPointen. Är layouten slarvig och osammanhängande sänder det negativa signaler om dig som avsändare och/eller ditt företag. 

I dag finns det en rad olika digitala presentationsverktyg att välja bland, till exempel Keynote, Google Docs och PowerPoint. Oavsett vilket verktyg du använder kommer du ha nytta av våra tips på hur du skapar en snygg, luftig och strukturerad presentation som gör din nästa föreläsning till en succé! 

1. Målet med presentationen

Innan du påbörjar din PowerPoint är det viktigt att tänka på vilken målgrupp du ska presentera för och vad målet med din presentation är. När du har det klart för dig kan du börja prioritera innehållet och vad som är viktigt att lyfta fram i PowerPointen. Ett tips är att skapa en bra grund med en tydlig början, mittenparti och slut. 

2. Skapa en sammanhängande design

Oavsett om du har en grafisk profil att följa eller inte är det viktigt att tänka på samhörighet mellan färgval, fontstorlek och bilder. Det underlättar för åhöraren att uppfatta det du vill förmedla om presentationen känns enhetlig och strukturerad. 

Tänk “less is more” när det kommer till en PowerPoint – gör rena och tydliga slides. 

3. Väck intresse med titelsidan 

Första sidan i din presentation, även kallad titelsidan, ska väcka åhörarnas intresse. Ett knep på hur du kan fånga deras uppmärksamhet är att involvera publiken direkt, till exempel med en engagerande och tilltalande rubrik specifik för målgruppen: “Så kan du tillämpa XX i din yrkesroll som XX”. Syftet med sidan är att åhörarna ska vilja veta mer och där har du ett guldläge att visa varför de ska lyssna på just dig. 

Det kan även vara bra att ge en introduktion av sig själv i början av presentationen, gärna med en bild. Det gör att publiken får ett ansikte på den som talar, vilket är extra viktigt nu när många föreläsningar och webbinar har blivit digitala. 

PowerPointkurser – lär dig skapa fängslande presentationer

4. Placering av logotyp

Har du en logotyp kan du lägga in den på alla dina slides, men tänk på att den inte ska ta över. Gör gärna logotypen lite mindre och placera den i ett av hörnen, förslagsvis övre högra hörnet. Gör likadant på alla slides för enhetlighet. 

Tänk på att inte använda för många olika färger i din presentation. Rekommendationen är max två till tre färger som går i samma färgskala. Om du inte har en grafisk profil att följa finns det olika generatorer för färgscheman som du enkelt kan googla fram. Generatorn ger dig inspiration och hjälp att hitta färger som passar bra tillsammans. Ett hett tips! 

6. Typsnitt och fontstorlek

Använd typsnitt som är enkla att läsa och uppfatta. Har du inte en grafisk profil är rådet att använda dig av max två olika typsnitt. Du kan med fördel använda ett typsnitt genomgående i hela presentationen och i stället variera mellan tunn, fetad och kursiv stil. Rådet är att ha större storlek på texten för synlighetens skull, minimum storlek 12 på text. 

7. Upplägg av text – punktlista

Skapa hellre en punktlista i stället för en lång, löpande text på dina slides. Tänk minimum en punkt och max fem punkter per slide. Fokusera på nyckelord, gärna max tre till fem ord per punkt. Har sliden för många punkter eller för mycket text är det svårt för åhöraren att uppfatta det du vill förmedla. Om åhörarna läser dina slides kan de inte lyssna ordentligt samtidigt. Kärnfullhet är nyckeln! Ta även fram summerande och tydliga rubriker som visar vad sliden handlar om.  

8. Visuellt bildspråk

Om du har en grafisk profil som innehåller ett bildspråk ska du också följa det vid val av bilder till din presentation. Tänk en bild per slide, bilderna ska förstärka ditt budskap och inte “pynta” sliden. Du kan hitta ett stort urval av bildmaterial på sajter som pexels.com, unsplash.com och iStock.  

Just bildsättning i en presentation är ofta viktigare än vi tror. Bilder lagras i vår högra hjärnhalva och kompletterar vårt läsande. Människan har lättare att ta till sig ny information, och faktiskt komma ihåg den, genom bilder snarare än bara ord.  

9. Grafer och statistik 

När statistik ska presenteras är rådet att använda välgjorda grafer och staplar, som följer den grafiska profilens färgschema. Det är lättare för åhörarna att läsa av visuella element, snarare än statistik i en text. 

10. Avsluta med en tydlig “Call to action” 

Dina sista slides kan sammanfatta det du har tagit upp och belysa de allra viktigaste  delarna. Här kan du även lägga in en så kallad “Call to action” som innebär att du uppmuntrar åhörarna till handling, till exempel att kontakta dig för mer information, eller att anmäla sig till din kommande workshop etcetera. En effektiv Call to action är optimistisk, specifik och genomförbar.

Företag som erbjuder PowerPointkurser

Källa: Rekryteringsföretaget Monster, Educations Media Group

Förslag på utbildningar

Presentationsteknik, presentationsteknik - online, presentationsteknik - skräddarsydd, individuell coaching – presentationsteknik, retorik och presentationsteknik - en dag, du kanske också är intresserad av:, 4 retoriska knep – så får du folk att lyssna på dig.

Vill du känna dig tryggare i dina presentationer, bli en bra talare eller bli skickligare på att argumentera för din sak? Vi lär dig knepen som gör dig till en skicklig retoriker och som hjälper dig att få folk att lyssna på dig.

Presentationsteknik – 10 tips för bättre muntliga presentationer

Vad är det egentligen som gör en muntlig presentation riktigt bra? Alla har vi deltagit vid både lyckade och mindre lyckade presentationer och nu är det kanske din tur att presentera? Här är 10 tips som hjälper dig att hålla nerverna i schack och leverera på ett slagkraftigt sätt.

Retorik – lär dig konsten att övertyga och argumentera

Här i Retorikguiden  har vi samlat våra allra bästa, mest praktiska tips till dig som vill bemästra den eftertraktade konsten att tala och presentera som ett proffs. Här får du bland annat lära dig hur du trollbinder din publik, framgångsrikt bemöter härskartekniker, hur du hanterar din scenskräck och hur du skapar en proffsig powerpoint-presentation.  

Quiz - Lider du av scenskräck?

De flesta som talat inför grupp har någon gång känt nervositeten komma krypande vid precis fel tidpunkt. Detta quiz består av 8 frågor som hjälper dig att reda ut om dina besvär beror på scenskräck. Lycka till!

 • / Tips för att skapa professionella PowerPoint-presentationer

Tips för att skapa professionella PowerPoint-presentationer

Person som bygger en powerpoint presentation.

Den rådande pandemin har medfört att det har blivit allt vanligare att arbeta hemifrån, vilket har gjort att digitala möten blivit en del av den nya vardagen. I den digitala dialogen blir PowerPoint ett viktigt stödverktyg för att presentatören effektivt ska lyckas nå ut till publiken och behålla åhörarnas intresse. För att skapa proffsiga presentationer som gör succé har vi tagit fram några allmänna tips.

Fånga åhörarnas intresse

Att hålla en presentation bakom en skärm är inte detsamma som att hålla en presentation inför en fysisk publik. Formatet filtrerar bort en del av de hjälpmedel som presentatören normalt kan använda för att hålla åhörarnas intresse. En PowerPoint är ett utmärkt visuellt verktyg som både kan förstärka budskap och inspirera. Idag finns det ett flertal presentationsverktyg som liknar PowerPoint, t.ex. Google Docs, Canvas, InDesign mm.

Nedan har vi sammanställt några tips som är bra att tänka på när du skapar en presentation.

Tips när du skapar PowerPoint-presentation

1. följ den grafiska profilen.

Om ditt företag har en grafisk profil, se till att skapa presentationen främst utifrån de grafiska riktlinjerna i profilen när det gäller: färger, typsnitt, bildspråk, dekorelement mm. Genom att utforma presentationen från den grafiska profilen stärker du företagets visuella identitet och ger på så vis en enhetlig bild av företaget.

2. En röd tråd i presentation

En presentation ska likt en saga ha en början och ett slut. Se till att din presentation följer en röd tråd och att ordningen i presentationen inte hoppar mellan olika ämnen utan en anledning. Skapa alltid en ny tydlig rubrik när ett nytt ämne eller en ny kategori ska introduceras.

3. Placering och layout

En slarvig layout kan få din publik att tappa intresset. Var därför konsekvent med placering av objekt. Ett enkelt layouttips är att se till att text och bild linjeras.

Bildexempel 1 som visar en powerpoint slide där text och bild inte linjerar med varandra.

I exempel 1 visas en PowerPoint slide där text och bild inte är linjerade med varandra. Visst kliar det lite i fingrarna?

Bildexempel 2 visar en powerpoint slide där text och bild linjerar med varandra.

I exempel 2 visas en PowerPoint slide där text och bild är linjerade med varandra. En så enkel detalj skapar en mer balanserad design.

Färg är ett bra komplement för att separera eller förtydliga objekt. Om du ska presentera siffror kan du t.ex. använda röd färg för att visa förlust och grön färg för att visa vinst. En allmän rekommendation är att inte använda mer än fem färger. Försök dessutom att välja färger som går att kombinera med varandra eller är tagna från samma färgpalett. Läs mer om komplementfärger .

5. Typografi och text

När det gäller val av typsnitt, använd i första hand de typsnitt som finns i den grafiska profilen. Om du ska välja andra typsnitt utanför den grafiska profilen välj då typsnitt som har bra läsbarhet och som framförallt passar bra att läsa på skärm. Vi rekommenderar att använda san-serif-typsnitt, läs mer i vår artikel om hur teckensnitt kan lyfta textens läsbarhet. Undvik dessutom att använda mer än sex rader text per slide.

6. En bild säger mer än 1000 ord

Bilder kan hjälpa dig att förstärka ditt budskap, se till att bilderna du väljer har en tillräckligt bra upplösning. Var även konsekvent med bildspråket och återhållsam med pynt.

7. Presentera statistik med infografik

För vissa kan det vara svårt att ta till sig presenterade siffror och statistik. Ett tips är därför att istället presentera statistik med hjälp av infografik som är visuella representationer av data i form av diagram och grafer. Infografik kan innefatta allt från komplexa representationsmodeller till något så enkelt som ett cirkeldiagram.

Cirkeldiagram med månaderna januari, februari, mars och april

8. Less is more

Glöm inte att PowerPointen främst ska vara ett stöd till att framföra budskapet i din presentation. Var försiktig med att använda animeringar och specialeffekter som kan störa helhetsintrycket och stjäla uppmärksamheten från huvudsyftet.

Checklista presentation

 • Stämmer alla datum överens i presentationen?
 • Är presentationen korrekturläst?
 • Har presentationen en inledning och en avslutande slide?
 • Har presentationen en balanserad mängd med bilder och text?
 • Är presentationen enhetlig (följer jag den grafiska profilen)?

Relaterade artiklar

Digitalisera ditt fysiska arkiv

Digitalisera ditt fysiska arkiv

Att digitalisera arkiv effektiviserar det dagliga arbetet, ökar tillgängligheten och skyddar mot olyckor.

Trött ung kvinna vid sin dator.

Att kommunicera med de reklamtrötta

Majoriteten av dem som tillfrågats i Novus senaste undersökning uppger att de är trötta på reklam. Särskilt när det visar...

Många fakturor ligger på golvet, digitalisera kvitton och fakturor istället

Detta gäller när ni vill digitalisera kvitton och fakturor

Att hålla ordning på företagets bokföring är både en tidskrävande och ibland utmanande uppgift, speciellt när det handlar om manuell...

Akustiktavlor i reception

Inred med akustiktavlor

Om du är på gång att inreda ert kontor men inte vet vad ni ska ha på väggarna är akustiktavlor...

Skrivtips till marknadsförare, så skriver du bättre texter till marknadsföringen

Så skriver du bättre texter till marknads­föringen

Du har en idé och ett budskap – nu ska du nå ut till målgruppen. Med några små skrivknep kan...

Vad behöver du hjälp med?

 • Beskriv ditt önskemål här *
 • Ditt namn *
 • Välj ditt närmaste tryckeri * -- Huvudkontor -- Eskilstuna Göteborg Halmstad Jönköping Kalmar Karlstad Kristianstad Linköping Luleå Malmö Norrköping Nyköping Skellefteå Stockholm Strängnäs Sundsvall Trollhättan Uddevalla Umeå Uppsala Västerås Växjö Örebro Östersund
 • Genom att klicka på skicka godkänner du vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter.
 • Phone Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
 • Studentladok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Studentmejl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Blackboard Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Helpdesk Öppnas i nytt fönster.
 • Bibliotek Öppnas i nytt fönster.

Presentationsteknik

Att prata inför andra är jobbigt för många av oss. Studier visar att många är mer rädda för att prata inför folk än vad de är för döden. Oavsett om du tycker att det är obehagligt eller roligt att prata inför folk hoppas vi att du här kan få några enkla tips för att bli ännu bättre på att presentera.

5 tips för bättre presentationer

Powerpoint för studenter, presentationsträning, så gör du en pitch enligt nabc-metoden, 1. öva, öva, öva.

Det är uttjatat men tyvärr är det också det mest effektiva sättet att bli bra på något. Öva så mycket du bara kan och öva så verklighetstroget som möjligt. Usain Bolt övade inte bara på att ställa sig i startblocken, springa 100 meter och avsluta med att fälla sig över mållinjen. Han övade på alla delar av ett lopp – och det kan du också göra.

 • Gå och öva på ditt tal. Då lär du dig också att andas rätt.
 • Filma dig själv. Superläskigt, men så otroligt nyttigt. Då ser du ditt ansiktsuttryck och alla underligheter som du har för dig och som du inte själv märker.

2. Powerpoint hjälper dig

En Powerpoint-presentation ska hjälpa dig att bli bättre. Till exempel hjälper den dig att komma ihåg vad du ska prata om och förtydliga det som är svårt att förklara, men det gäller för dig att se till att presentationen inte får dig att framstå som den tråkigaste personen någonsin.

Grundregler för en bra presentation

 • Använd en mörk bakgrund.
 • Max tre–fem objekt per bild.
 • Använd ”föredragshållarvy” när du presenterar.
 • Ha stor storlek på dina bokstäver – då är det omöjligt med meningar på en bild.
 • Jobba med stora färgbilder över hela ytan.

En ung man med skäggstubb står vid ett stort blädderblock och pekar med en tuschpenna. Foto.

3. Gör dig själv trygg

Vad är det som stressar dig vid en presentation? Kan du motverka det på något sätt? Om du till exempel vet med dig att du blir röd på bröstet när du föreläser kan du välja en tröja med hög hals. Blir du torr i munnen, ta med en flaska vatten och så vidare.

När du väl går upp och presenterar – våga vara dig själv! Många går in i en roll när de presenterar men det är viktigt att komma ihåg att det är människor som lyssnar. De vill lära känna dig så försök att använda ditt eget språk och visa vem du är.

4. Nervositet är bra! 

När det är dags att presentera taggar kroppen i gång. Pulsen stiger, värmen ökar och magen blir lite orolig – du blir nervös. Bra! Din kropp förbereder dig för att prestera på topp. Se det som din superkraft.

Om nervositeten tar överhanden under presentationen – ta en paus. Det kan kännas som lång tid för dig men inte för dem som lyssnar och framförallt kan det vara väldigt effektfullt. Du behöver inte prata hela tiden.

Om du tycker att det är jobbigt att hålla presentationer kan Studieverkstaden hjälpa dig att bli tryggare och minska rädslan.

Få hjälp med presentationsträning  

5. Överdriv inte!

Är det något vi människor är bra på så är det att tolka saker negativt, att alla tycker att vi är dåliga. Bara för att någon ser uttråkad ut betyder det inte att hen är det. Tänk själv efter hur engagerad du brukar se ut när du lyssnar på föreläsningar eller tittar på Youtube. När vi tar in information ser vi oftast uttråkade ut – det betyder inte att vi är det. Försök därför när du står och presenterar att inte försöka analysera vad andra tänker om dig. Gör din grej och försök att göra det så bra som möjligt! De tycker att det är bättre än du själv tror!

powerpoint presentation tips svenska

Du får använda Högskolans powerpointmall i sammanhang när du på något sätt företräder Högskolan, men du måste följa de regler som gäller för upphovsrätt.

Information om upphovsrätt

powerpoint presentation tips svenska

Onlinekurs i Powerpoint

Vill du lära dig mer om hur du använder Powerpoint har du via Högskolan tillgång till en onlineutbildning som du kan ha nytta av både i dina studier och i ett kommande arbetsliv. Via Learnesys kurs kan du lära dig att navigera effektivt i programmet och lära dig att nå ut med presentationens budskap till dina åhörare. 

Så loggar du in i Learnesys kurs

Talängslan är vanligt och många upplever att rädslan hindrar dem i deras studier. Om du tycker att det är jobbigt och svårt att hålla en redovisning eller prata inför en grupp kan du få hjälp av Studenthälsan med att minska rädslan. Vill du ha hjälp kan du ta kontakt med Studenthälsan via mejl. Tillsammans lägger ni upp en plan för hur du ska minska din nervositet och känna dig tryggare när du ska redovisa.

[email protected]

Träna bort nervositeten på olika sätt

Beroende på hur jobbigt du tycker att det är finns det olika nivåer att börja på. Högskolan erbjuder enskilt stöd, samt träning i VR-miljö. Du får möjlighet att öva på det sätt som passar dig – det viktiga är att du övar i din egen takt.

Öva i VR-miljö

Man blir bra på det man övar på. Det vet vi. Men det är inte alltid så lätt att hitta tillfällen att öva när det gäller att presentera inför en grupp. Ett sätt som Studenthälsan erbjuder är att öva hela eller delar av din presentation i VR-miljö. Du kan då i egen takt utveckla din förmåga att hantera dina reaktioner i en stressande miljö och kan samtidigt också öva på hur du står och rör dig. Det är ett bra sätt att i lugn och ro få testa och öva på egen hand.

Börja med att skapa sex kolumner med rubrikerna:

Du kan med fördel använda dig av Excel när du gör dina kolumner för att enkelt kunna korrigera pitchen men det funkar lika bra med penna och papper. Om du inte redan har Excel installerat kan du ladda ner det gratis eftersom du har tillgång till Excel och andra programvaror genom ditt studentkonto.

Programvaror att ladda ner

Syfte: Gör det tydligt för dig själv vem du pitchar för.

Innan du börjar skriva pitchen är det viktigt att du funderar igenom vem som är din målgrupp, vem du pitchar för. En pitch som försöker träffa alla träffar tyvärr oftast ingen. Välj därför ut vem du främst pitchar för. Det kan vara juryn för stipendier, framtida arbetsgivare eller din examinator. Gör det tydligt och ha hen i åtanke när du skriver pitchen.

6. Avslutet

Syfte: Få det du vill ska hända att faktiskt ske.

Vi börjar med det viktigaste med hela pitchen – avslutet. Fundera över vad du vill att personen du pitchar för ska göra efter att din pitch är klar. I avslutet talar du om detta. Om du vill att hen ska gå in i din monter och testa din prototyp så tala om. Tydligt. Avslutet ska på något sätt starta en dialog annars kommer personen antingen då vidare alternativt får du börja en ny pitch.

2. Problemet

Syfte: Förklara problemet/behovet du har fokuserat på att lösa.

Här vill vi få fram vad det är som problemet i dag. Lyft fakta och använd den tillsammans med retorik för att trigga känslor hos den som lyssnar. Målet är att den som lyssnar helst ska känna ilska, frustration eller bli ledsen över att det är verkligheten i dag.

Några hjälpfrågor:

 • Hur många har det här problemet?
 • Hur ofta och när har man problemet?
 • Vad händer om man inte löser det?

3. Lösningen

Syfte: Få personer som lyssnar/tittar nyfiken och kunna ställa frågor för att veta mer om din lösning.

Äntligen är det dags att berätta om hur du har löst problemet. Tänk på att hålla detta konkret och betydligt kortare än du egentligen vill. Kill your darlings. Du kommer inte att kunna säga allt. Det viktigaste här är att säga tillräckligt för att personen som lyssnar förstår tillräckligt för att bli nyfiken till att ställa följdfrågor men inte överväldigad så hen väljer att gå vidare. Gyllene regeln är: håll det kort. Vi vet av erfarenhet att det är just den här delen som kan döda en pitch.

4. Effekter

Syfte: Förklara varför just din lösning är bra och vad som händer om alla skulle använda den.

Förklara för den som lyssnar vad det blir för effekter om man använder din lösning på ditt problem. Vad blir nyttan? Tänk på att ta detta i flera steg. Ett bra sätt för att hitta nyttan är att ställa frågan ”vad leder det till” och ”vad leder det i sin tur till”? Till slut hittar du det som har störst betydelse för just din persona. Kom ihåg att verkligen rikta detta till det som är viktigt för din persona – inte bara för till exempel användaren.

5. Andra sätt

Det finns alltid andra sätt att lösa ditt problem på, annat än din lösning. Tyvärr börjar vi ofta tänka på alternativa lösningar när vi lyssnar på en pitch. I den här delen lyfter du upp de vanligaste sätten att lösa det på i dag och förklarar på vilket sätt din lösning är bättre. Tänk på att andra sätt inte måste vara andra företag utan det kan lika väl vara lathet eller andra områden i livet som prioriteras. Under den senaste tiden har Netflix varit med i många pitchar eftersom det är där många tillbringar sin tid.

Syfte: Fånga intresset hos den som lyssnar.

Vi har bara några sekunder på oss att fånga intresset hos den som lyssnar innan hen väljer att prioritera sin tid på något annat. Därför är just hooken väldigt viktig. Använd dig gärna av intresseväckande fakta eller en retorisk fråga. Något som får den som lyssnar att reagera och tänka till. Helst vill vi att den som lyssnar ska känna något.

Hur gick det med kolumnerna?

Se till att du ligger jämnt, framför allt i kolumnerna 2–5. Är det någon som får för mycket övervikt kan pitchen upplevas babblig och om du råkar hoppa fram och tillbaka mellan kolumnerna (till exempel 1, 2, 3, 5, 3, 2 osv) när du presenterar kommer den röda tråden att försvinna och det finns risk att du tappar den som lyssnar.

Metoden är beprövad MÅNGA gånger och funkar, det svåra är att hålla sig till den. Sök på ”NABC pitch” på Youtube för att se fler exempel på hur du kan använda metoden.

 • Emely Niemi Jonsson

Studieverkstaden

[email protected]

Kakor på hh.se

Högskolan i Halmstad använder kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt för dig.

Läs mer i vår policy om kakor

IMAGES

 1. PowerPoint 2010

  powerpoint presentation tips svenska

 2. Exempel på Powerpoint presentation

  powerpoint presentation tips svenska

 3. 10 tips til en bedre PowerPoint-præsentation

  powerpoint presentation tips svenska

 4. PowerPoint Tips & Tricks

  powerpoint presentation tips svenska

 5. 10 tips som förbättrar din presentationsteknik

  powerpoint presentation tips svenska

 6. PPT

  powerpoint presentation tips svenska

VIDEO

 1. PowerPoint Presentation Tips #phd #researchproposal #motivation #shortsvideo #shortsfeed

 2. INTERACTIVE SLIDE

 3. PowerPoint Presentation Tips for Stylish Image Formatting

 4. How to design a QUOTE SLIDE in PowerPoint ✨🤩 #powerpoint #shorts #tutorial

 5. How to create a PowerPoint presentation || Easy Process ||

 6. How to create a Presentation in PowerPoint

COMMENTS

 1. How to Find the Best Free PPT Templates for Your Next Presentation

  Are you in search of the perfect PowerPoint template for your next presentation? Look no further. In this article, we will guide you through the process of finding the best free PPT templates that will make your presentation stand out.

 2. Why Is Powerpoint Good for Presentations?

  Powerpoint is a good program to use for a presentation because it allows the listeners to have a visual of the subjects the speaker is talking about. It also gives the speaker a reference point for the subjects that make up the majority of ...

 3. PowerPoint vs Other Presentation Tools: Which is Right for You?

  When it comes to creating impactful presentations, there are numerous tools available in the market. However, one of the most popular and widely used applications is Microsoft PowerPoint.

 4. 7 tips för Powerpoint-presentationen

  7 tips för Powerpoint-presentationen · 1. Var förberedd och ha ett tydligt budskap! · 2. Använd rätt färger för en kontrastrik presentation · 3. Skriv stort · 4.

 5. 10 tips for en proffsigare PowerPoint-presentation!

  Tänk minimum en punkt och max fem punkter per slide. Fokusera på nyckelord, gärna max tre till fem ord per punkt. Har sliden för många punkter

 6. Basuppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint

  Tips om hur du skapar en effektfull presentation · Minimera antalet bilder · Välj en teckenstorlek som publiken kan läsa · Skriv enkelt · Använda visuella objekt

 7. 10 tips: så skapar du en proffsigare PowerPoint-presentation

  10 tips: så skapar du en proffsigare PowerPoint-presentation · Prioritera innehållet · Börja med en titelsida som väcker intresse · Använd dig av en enkel design.

 8. Så gör du bättre PowerPoint-presentationer

  Så gör du bättre PowerPoint-presentationer - en film av Swelife · 5 QUICK Ways to Improve Your PowerPoint Design · 31 Creative Presentation Ideas

 9. Tips för att skapa professionella PowerPoint-presentationer

  Tips när du skapar PowerPoint-presentation · 1. Följ den grafiska profilen · 2. En röd tråd i presentation · 3. Placering och layout · 4. Färg · 5.

 10. Tips för en snygg powerpointpresentation

  Här hittar du mina bästa tips för en snygg powerpoint-presentation. Klockrena tips ... svenska. Fler tips hittar du på min instagram @vadsbomaja

 11. Hur man gör en PowerPoint presentation

  30 Ultimate PowerPoint Tips and Tricks for 2020. Sele Training•1.1M ... Svenska som andra språk 2 presentation. Mihiri Dsilva•12K views · 0:55.

 12. 12 Tips to Make PowerPoint Presentation Attractive

  You must consider the following twelve tips while designing your first PowerPoint presentation. 1. Title Slide. It is the first slide of the

 13. Presentationsteknik

  En Powerpoint-presentation ska hjälpa dig att bli bättre. Till exempel hjälper den dig att komma ihåg vad du ska prata om och förtydliga det som

 14. 10 tips för att lyckas med din presentation!

  Klart är att en stor del av de presentationer som dras upp på svenska konferenser inte håller måttet. ... presentation i Powerpoint eller Keynote.